Zanim wyjedziesz, 01 września 2022

Praca na warunkach niemieckich – na czym to polega?

Pracownicy wyjeżdżający z nami do Niemiec są zatrudnieni na niemieckich warunkach. Posiadają niemieckie umowy oraz obowiązuje ich tamtejsze prawo pracy. Wiele osób podejmujących takie zatrudnienie pierwszy raz, nie do końca zdaje sobie sprawę z różnic między systemami. Postanowiliśmy zebrać w jednym tekście najważniejsze aspekty pracy na niemieckiej umowie, którą reguluje ramowy układ zbiorowy (iGZ Tarifvertrag).

Zawieranie umowy o pracę w Niemczech

 • Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na piśmie
 • Jeśli pracownik nie stawi się w pracy pierwszego dnia i nie powiadomi pracodawcy o tym fakcie, stosunek pracy nie zostaje nawiązany

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

Okres próbny i okres wypowiedzenia w Niemczech

 • Pierwsze przepracowane 6 miesięcy to okres próbny
 • W czasie pierwszych 4 tygodni okres wypowiedzenia wynosi 2 dni
 • Między piątym tygodniem a końcem drugiego miesiąca okres wypowiedzenia to tydzień
 • Między trzecim a szóstym tygodniem okres ten wynosi 2 tygodnie
 • Od 7 miesiąca zatrudnienia okresy wypowiedzenia obowiązują według Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen
 • Okresy te obowiązują obie strony w jednakowym zakresie

Czas pracy

 • Indywidualny regularny miesięczny czas pracy dla zatrudnionych na pełnym etacie wynosi 151,67 godzin
 • Odpowiada to tygodniowemu wymiarowi czasu pracy wynoszącemu 35 godzin.
 • Miesięczny czas pracy jest dostosowywany do czasu firmy delegującej. Początek i koniec dziennego czasu pracy, włącznie z przerwami, oraz rozkład czasu pracy w poszczególnych dniach roboczych będą ustalane zgodnie z wymaganiami firmy delegującej bądź obowiązującymi w niej regulaminami

Konto czasu pracy (Zeitkonto)

 • Każdy pracownik ma założone konto czasu pracy, na które przenoszone są godziny robocze przepracowane ponad regularny miesięczny wymiar czasu pracy.
 • Na Zeitkonto można przenosić także godziny ujemne
 • Na Zeitkonto może zostać przeniesione maksimum 150 godzin dodatnich i 21 godzin ujemnych.
 • Godziny zapisywane na koncie czasu pracy mogą być zamienione na czas wolny. Pracodawca i pracownik mogą przy tym w każdym miesiącu kalendarzowym dysponować dwoma dniami roboczymi czasu wolnego
 • Z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego pracownik jest obowiązany zwrócić się do pracodawcy najpóźniej z 2-dniowym wyprzedzeniem

Praca w nadgodzinach

 • Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych są wypłacane za czas pracy przekraczający odpowiednio:
 1. w miesiącach z 20 dniami roboczymi – 160 przepracowanych godzin
 2. w miesiącach z 21 dniami roboczymi – 168 przepracowanych godzin
 3. w miesiącach z 22 dniami roboczymi – 176 przepracowanych godzin
 4. w miesiącach z 23 dniami roboczymi – 184 przepracowane godzin
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wynosi 25% i jest wypłacany w miesiącu, w którym praca ta została wykonana.

Praca w nocy

 • Dodatki za pracę w nocy przysługują za pracę wykonywaną w godzinach od 23.00 do 6.00, o ile w tym czasie pracownik przepracował więcej niż 2 godziny. Dodatek za pracę w nocy wynosi 25%.
 • Za regularną pracę w nocy (stała zmiana nocna) przysługuje dodatek w wysokości 20%.
 • Za prace, które z zasady ze względów oczywistych wykonywane są w nocy (np. stróżowanie), nie przysługują żadne dodatki.

Praca w niedzielę i święta

 • Dodatek za pracę w niedziele wynosi 50%, o ile praca w niedziele nie zalicza się do regularnego czasu pracy.
 • Dodatek za pracę w święta wynosi 100%, o ile praca w święta nie zalicza się do regularnego czasu pracy. Obowiązują ustawowe dni świąteczne dla miejsca, w którym świadczona jest praca. Oznacza to, że jeśli w polskim kalendarzu dzień jest uznany za świąteczny, a w niemieckim nie, dodatek nie zostanie doliczony.

Zwolnienia z pracy

 • Jeśli zachodzi jedna z poniższych sytuacji, pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie z pracy, nie zaliczane do urlopu:
 1. własny ślub lub legalizacja zarejestrowanego związku partnerskiego – 1 dzień
 2. poród dziecka przez żonę – 1 dzień
 3. śmierć współmałżonka lub zarejestrowanego partnera żyjącego z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 dni
 4. śmierć jednego z rodziców lub dziecka – 1 dzień
 5. przeprowadzka z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 1 dzień
 6. w przypadku pełnienia społecznych obowiązków urzędowych lub honorowych – czas niezbędny
 • Regulacje w punktach b), c) i d) odnoszą się odpowiednio także do pracowników pozostających w związkach partnerskich.
 • Prawo do zwolnienia zgodnie z pkt. a) do d) przysługuje po upływie pół roku od zatrudnienia.
 • Płatne zwolnienie z pracy jest udzielane na uprzedni pisemny wniosek, przy czym pracownik musi okazać uprawniające do tego dokumenty najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty zdarzenia.

Urlopy

 • Urlop jest udzielany na podstawie przepisów federalnej ustawy o urlopach. Terminy urlopów mogą być każdorazowo ustalane tylko w porozumieniu z pracodawcą.
 • Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu zwiększa się wraz ze stażem pracy w firmie zatrudniającej.
 • Pracownikowi przysługuje urlop obliczany według nieprzerwanego czasu trwania stosunku pracy wynoszącego 6 miesięcy
 1. w pierwszym roku – 24 dni robocze,
 2. w drugim roku – 25 dni roboczych,
 3. w trzecim roku – 26 dni roboczych,
 4. w czwartym roku – 28 dni roboczych,
 5. od piątego roku – 30 dni roboczych.
 • Prawo do urlopu wygasa po upływie roku kalendarzowego, o ile pracownik wcześniej nie ubiegał się bezskutecznie o jego przyznanie lub nie mógł z niego skorzystać z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy lub z powodu choroby.
 • W tych przypadkach pozostały urlop jest przenoszony na następny rok.
 • W przypadku gdy pracownik nie wykorzysta tego pozostałego urlopu najpóźniej do 31.03. następnego roku, prawo do niego wygasa tego dnia.
 • W przypadku gdy pracownik z powodu długoterminowej niezdolności do pracy nie może wykorzystać urlopu, nawet do 31.03. następnego roku, prawo do urlopu wygasa.
 • Wynagrodzenie za okres urlopu oblicza się na podstawie stawek taryfowych określonych w tabelach na bazie regularnego miesięcznego czasu pracy. Nie uwzględnia się przy tym dalszych dodatków

Zwolnienia lekarskie:

 • obowiązek dostarczania oryginału do pracodawcy (niezwłocznie)
 • do 4 tygodni zatrudnienia oraz powyżej 6 tygodnia niezdolności do pracy płatność za L4 przejmuje kasa chorych
 • można wypowiedzieć umowę pracownikowi na zwolnieniu lekarskim (ale sama niezdolnośc do pracy nie może być powodem)

Tutaj znajdziesz najnowsze oferty pracy w Niemczech.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.