Pracodawca, 26 lipca 2017

I. Definicja tego, co w ramach niniejszego programu rozumiane jest jako „polecenie Kandydata”

Za „polecenie Kandydata” rozumiemy przekazanie kontaktu w postaci CV rekomendowanej osoby (alternatywnie nr tel.) do Mondi Polska. Rekomendowany Kandydat jest poinformowany o fakcie zaangażowania jego kandydatury w proces rekrutacji i wyraża zainteresowanie wzięciem udziału w procesie rekrutacji Mondi Polska.

II. Kto może zostać uczestnikiem programu poleceń?

 1. Możliwością uczestnictwa w programie objęci są pracownicy pracujący dla DGS, którzy w odpowiedzi na umieszczoną na portalach rekrutacyjnych, ogłoszeniach i stronie Mondi Polska ofertę pracy polecą Mondi Polska kandydata do pracy.
  a) Przez Pracownika DGS rozumiemy: pracowników zatrudnionych w firmie DGS przez Mondi Polska, innych agencji pracy oraz pracowników zatrudnionych na stałe w firmie DGS.
  b) Przez Kandydata rozumiemy osobę rekomendowaną przez pracownika DGS, który obecnie nie pracuje dla tejże firmy.
 2. Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje rekrutacyjne)
 3. Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu, określającego zasady programu

 

III. Zasady przekazania kontaktu/rekomendacji i kwalifikacji do płatnego polecenia

 1. Uczestnik programu przekazuje kontakt osoby rekomendowanej w postaci CV rekomendowanej osoby (alternatywnie nr tel.) do Mondi Polska (na adres mailowy bądź numer telefonu podany w ogłoszeniu o pracę).
 2. Osoba rekomendowana została poinformowana przez uczestnika programu o rekomendacji i jest zainteresowana wzięciem udziału w procesie rekrutacji Mondi Polska.
 3. Osoba rekomendowana nie została wcześniej zaangażowana w proces rekrutacji w struktury Mondi Polska poprzez działanie innymi kanałami (np. kontakt bezpośredni, aplikacja na ogłoszenie etc.).

 

IV. Warunki, które muszą być spełnione, aby bonus pieniężny został wypłacony

 1. Przekazanie kontaktu (zgodnie z powyższymi zasadami) przez uczestnika programu do Mondi Polska  w terminie do 31.08.2017 włącznie.
 2. Pozytywne przejście Kandydata, czyli osoby rekomendowanej, przez proces rekrutacji i zatrudnienie go przez Mondi Polska

 

V. Sposób wypłacenia bonusu

 1. Bonus pieniężny wypłacany jest uczestnikowi programu w oparciu o nawiązaną z nim umowę w postaci premii. Premia wypłacona zostanie na wskazany rachunek bankowy (do 10 dnia miesiąca rozliczeniowego) w wysokości 200zł brutto pod warunkiem, gdy rekomendowany kandydat rozpocznie pracę. Po przepracowaniu 3 pełnych miesięcy, jeśli osoba rekomendowana będzie kontynuowała współpracę w Mondi Polska osoba rekomendująca otrzyma dodatkowo kwotę 300zł brutto.
 2. Wypłata bonusu jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia od zrekrutowanego

Kandydata faktu dokonania takiego polecenia.

VI. Organizatorem oraz Administratorem programu jest firma MONDI sp. z o.o.

 1. Kwestie sporne oraz nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

VII. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Programie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w celu uczestnictwa w programie poleceń
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowanie, przetwarzanie i opracowanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Uczestnika, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, CV osoby polecanej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Programie. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres korespondencyjny Organizatora.