Rynek Pracy, 12 maja 2017

21 kwietnia Senat przyjął projekt zmian do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, co oznacza, że wkrótce, bo 1 czerwca, zmiany w prawie pracy tymczasowej zaczną obowiązywać. Pisaliśmy, czym jest praca tymczasowa i dlaczego warto z tego korzystać. Wprowadzone regulacje mają swoich przeciwników i zwolenników, ponieważ są bardziej restrykcyjne oraz będą wymagać dużo więcej od agencji i pracodawców-użytkowników, a jednocześnie chronić pracowników. Oto najważniejsze zmiany.

Umowy cywilno-prawne zrównano z umową o pracę

Przede wszystkim agencja będzie mogła kierować do wykonywania pracy tymczasowej osoby niebędące pracownikami agencji, co w skrócie oznacza, ze będzie mogła zawierać umowy cywilno-prawne z kandydatami.

Czego nie może robić pracownik tymczasowy?

Doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie będzie można powierzać pracownikom tymczasowym. Nie będą mogli wykonywać tego samego rodzaju pracy, jaką wcześniej jaką wcześniej wykonywała osoba zatrudniona na stałe przez ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę-użytkownika, z przyczyn od niego niezależnych.

Ponadto, taka praca nie będzie mogła być wykonywana w innym oddziale firmy położonym w tej samej gminie, której pracował zwolniony pracownik. Pracodawca-użytkownik będzie musiał poinformować agencję pracy tymczasowej o niewystępowaniu tych okoliczności na piśmie. Pracownik tymczasowy nie będzie mógł wykonywać także zadań wymagających użycia broni lub innych przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Zmiany w prawie pracy tymczasowej – przeciwdziałanie dyskryminacji w wynagrodzeniu

Kolejne istotne zmiany dotyczą wynagradzania pracowników tymczasowych tak, aby nie było ono dyskryminujące. Pracodawca-użytkownik będzie mieć obowiązek przedstawienia agencji treści regulacji wewnętrznych na temat wynagradzania pracowników, np. regulamin wynagradzania oraz informować o wszelkich zmianach. Ponadto agencja będzie musiała informować pracowników o ustaleniach, między nią a pracodawcą-użytkownikiem, mających wpływ na sposób i wysokość wynagrodzenia, bezpieczeństwo i higienę pracy, należności związanych z podróżą służbową i wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Maksymalny okres zatrudnienia tej samej osoby

Bardzo ważną regulacją są przepisy dotyczące okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika. Okres ten wynosi łącznie 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Precyzując, agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Co więcej, okresy te będą sumować się dla prac wykonywanych na podstawie umowy o pracę tymczasową, jak i umowy cywilno-prawnej, a nawet jeśli pracownik będzie kierowany z różnych agencji (czasami pracownicy byli „przerzucani” z agencji do agencji, aby ominąć przepisy). Aby tego dopilnować ustawodawca narzucił szereg zasad. Między innymi pracodawca-użytkownik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych na umowę o pracę tymczasową oraz umowy prawa cywilnego i będzie musiał przechowywać ją przez 3 lata, odrębnie dla każdej osoby. Pracownicy będą zobowiązani przedłożyć agencji świadectwa pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika. Natomiast po zakończeniu współpracy agencja pracy tymczasowej będzie miała obowiązek podać w świadectwie pracy informację na rzecz którego pracodawcy-użytkownika była wykonywana praca oraz okresy jej wykonywania. Takie świadectwo będzie wystawiane w ciągu 7 dni od zakończenia pracy. Przepisy te będą dotyczyły również zaświadczeń dla osób świadczących pracę na postawie umowy cywilnej.

Kontakt z przedstawicielem agencji

Do tej pory wiele agencji nie kontaktowało się bezpośrednio ze swoimi pracownikami. Ustawodawca postanowił jednak „zbliżyć” agencje do zatrudnianych osób. Od 1 czerwca przedstawiciel agencji będzie miał obowiązek w ciągu 7 dni od zatrudnienia poinformować swoich pracowników o możliwości bezpośredniego kontaktu (będzie musiał podać adres, numer telefonu, adres mailowy oraz godziny kiedy konsultant jest do dyspozycji zatrudnionych).

Ochrona kobiet w ciąży

Kolejną bardzo ważną regulacją jest ochrona kobiet w ciąży. Umowa z pracownicą, która wykonywała pracę tymczasową łącznie przez co najmniej 2 miesiące, a której wygasałaby ta umowa po upływie trzeciego miesiąca ciąży będzie przedłużona do dnia porodu (w takim przypadku nie będą stosowane przepisy mówiące o maksymalnie 18-miesięcznym zatrudnieniu). Do tej pory ten przepis kodeksu pracy nie dotyczył pracownic tymczasowych, przez co pracodawcy chcący uniknąć dodatkowych kosztów nie przedłużali umowy, a tym samym pozbawiali kobiety prawa do urlopu macierzyńskiego. Automatycznie przedłużana umowa to prawo zachowa i po porodzie pracownica będzie mogła starać się o zasiłek macierzyński.

Pozostałe zmiany

Bardzo dużym ułatwieniem dla pracowników tymczasowych jest zniesienie art. 24, co oznacza, że od 1 czerwca będą mogli, tak jak pozostali pracownicy, wybrać sąd właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy.

Poza tym ustawodawca sprecyzował sposób naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent urlopowy.

Ustalono „widełki” określające wysokość kar grzywny dla agencji oraz pracodawców-użytkowników za nieprzestrzeganie przepisów bhp oraz nowych przepisów wprowadzonych do ustawy i wynoszą one od 1 000 do 30 000 zł, czyli tak jak w kodeksie pracy.

Kamila Mogilewska